Tuesday, August 30, 2011

2. Slang Terengganu

2. Slang Terengganu - Perkataan yang digunakan oleh semua penutur Bahasa Melayu tetapi bunyinya berubah atau diubah apabila disebut oleh penutur Terengganu

Beberapa ciri slang Terengganu dikenal pasti dan disenaraikan seperti berikut :

a. Menghapuskan huruf "H" di hadapan dan memulakan dengan huruf vokal selepasnya. Maknanya masih kekal dengan perkataan asal.

Contoh :

hapus - apuh
hantar - atar/ator
hampas - apah
hidup - idup
hijau - ija
huduh - udoh
harap - arap
hitam - itang
hancur - acur
hinggap - inggap

b. Membuang meringankan "n", "m" atau "ng" pada sukukata awal dan tengah, tetapi huruf berkenaan biasanya dikekalkan jika perkataan itu dimulakan dengan vokal.

contoh perkataan dimulakan dengan konsonan

hampas - apas/apah
landak - landak "n" diringankan
pangkat - pakat
contoh - cotoh
kampung - kapung
pandai - pandai "n"diringankan
rentung - retung
sangkut - sakut
ponteng - poteng
pantai - pata

Contoh perkataan dimulakan dengan vokal

angkat - akat "ng" dibuang
angpau - angpau ng dikekalkan
ombak - ombak
undur - undur
umpan - upan

No comments:

Post a Comment